Skip to content

Anne Kathrine Stangeland

Mine malerier forholder seg alltid til den synlige virkeligheten – til landskap, personer, gjenstander eller bygninger og rom. Men mest av alt refererer de til naturen. Den er råstoffet i mine malerier, og tyngdepunktet i mitt arbeid ligger der. Naturmotivet er uuttømmelig, og fortolkningsrommet er grenseløst. Naturen er poetisk og sanselig, stofflig og materiell, og den representerer de helt enkle livsbetingelser; lys og mørke, himmel og jord, vann og vegetasjon.

Mine malerier må gjerne tolkes som en hyllest til naturen og et uttrykk for respekt og sympati for våre omgivelser. Eller som drøm og dragning mot det tidløse. Kanskje representerer det menneskeforlatte landskapet, som er uten referanser til vår egen tid, en dyp uro. Men jeg vil ikke tillegge maleriet egenskaper eller tolkninger det ikke kan bære.

Mine malerier er ikke-språklige. Her er ingen tekstlig hjelp å hente. Jeg konsentrerer meg om det  jeg mener er det grunnleggende i maleriet; å skape en visuell sanseopplevelse som berører og virker i kraft av seg selv.

My paintings always relate to the visible reality – to landscapes, people, objects, buildings and rooms. But most of all they refer to nature. Nature is the raw-material in my paintings and the centre of gravity in my work. The nature theme is inexhaustible and the interpretation space boundless. Nature is poetic and sensuous, material and substantial, and it represents the very simple conditions of life; light and darkness, sky and soil, water and vegetation.

My paintings may well be interpreted as a tribute to nature and a statement of respect and sympathy for our environment – or as a vision and attraction towards the timeless. Perhaps the human-abandoned landscape, without any references to the present, represents a profound disturbance. But I have no wish to apply to my paintings properties or interpretations they cannot hold.

My paintings are non-linguistic. No textual support is to be found. I concentrate on what I regard as the foundation of painting; to create a visual sensory experience which make an impression and acts by virtue of itself.

Se kunstnerens nettside og cv: ak-stangeland.no

Tidligere utstillinger: 
17.09.20-11.10.20

16.02.23-12.03.23 

Anne Kathrine Stangeland

Tilgjengelige arbeider