Kari-Mette Wik

Kari Mette Wik arbeider primært med abstrakt maleri, innenfor et utvidet maleribegrep.Hun har en Master of Fine Arts fra Institutt for Farge ved SHKS, Oslo. Hun har stilt ut i GalleriSemmingsen jevnlig siden 2001, samt en rekke andre steder, som Trøndelag Senter forSamtidskunst, Telemark Kunstnersenter, Sandefjord Kunstforening mfl. Hun har deltatt en rekkeganger på Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen, og har blitt innkjøpt bl.a av Norges Bank, FanaSparebank, KPA, Helsebygg Midt-Norge og Helse Sør-Øst. Hun har utført offentligeutsmykningsoppdrag bl.a for Telemark Fylkeskommune og Helse Sør-Øst.I sin anmeldelse av hennes separatutstilling «Arv», skrev Tommy Olsson i Klassekampen den24.10 2018:«….Kari Mette Wiks utgangspunkt kan se ut til å befinne seg hinsides så pass enkle forståelsersom introvert og ekstrovert, spennet er ganske enkelt så mye større enn som så. Størrelsen er iselve verket større enn man tror…»

Kunstnerisk praksis:

Jeg forholder meg til maleriet som et rom for dialog og refleksjoner av emosjonell og eksistensiellkarakter. Parallelt utforsker jeg maleriet som kunstnerisk kategori og eget visuelt vokabular.I sentrum står fargen og stoffet. Som språk, metafor og materie. Innholdet er avgjørende forformen, det er tematikken som styrer teknikk, material- og fargevalg. En åpen og eksperimentellprosess er alltid en viktig drivkraft i mitt arbeid. Tematisk kretser arbeidene rundt tvetydighet på et eksistensielt plan; tvil og håp, mot og mismot,idyll og drama. Motstridende impulser bringes sammen – innholdsmessig og formalt

English:

Kari Mette Wik works mainly with abstract painting, within an extended painting field.She has a Master of Fine Arts from SHKS, Oslo. She has had regular solo exhibitions at GalleriSemmingsen since 2001, as well as a number of other places, such as Trøndelag Center forContemporary Art, Telemark Art Center, Sandefjord Kunstforening, etc. She has participated anumber of times at the National Art Exhibition; «The Autumn Exhibition», and is represented incollections such as Norges Bank, Fana Sparebank and KPA. In addition she has been purchasedby Helsebygg Midt-Norge and Helse Sør-Øst, and has carried out public commissions forTelemark County Council and Helse Sør-Øst among others.In his review of her solo exhibition «Heritage», Tommy Olsson wrote in Klassekampen,24.102018:»…. Kari Mette Wik’s starting point may seem to be beyond such simple understandings asintrovert and extrovert, the span is simply so much larger than that. The size is in the work itselflarger than you think… »

Artist Statement:

I relate to painting as a space for dialogue and reflection of emotional and existential character. Atthe same time, I explore painting as artistic category and my own visual vocabulary.The materials and the colors are central; as language, metaphors and matter. Content is crucial toform, and leads me to the techniques, materials and colors. An open and experimental process isalways an important force in my work.My work is about ambiguity on an existential level; where conflicting impulses are broughttogether – contextually and formally.

Se kunstnerens nettside og cv: karimettewik.net

kari mette wik