Skip to content

Thea Andenæs

Thea Andenæs interesserer seg for persepsjon, håndverk og opplevelsen av det fysiske arbeidet i krysningsfeltet mellom kunst og nevrobiologi. Temaet er varhet gjennom materialenes i boende egenskaper. Hun utforsker de optiske valørene og av tegningene i materialene, de organiske formene som dannes og møte mellom det kalkulerte og det ukontrollerbare. Søken etter å  materialisere sanseligheten er tilstede i hele arbeidsprosessen. Hennes tverrfaglige bakgrunn gjenspeiles i en uredd fremgangsmåte med bredde i teknikker og materialvalg–fra tekstilorienterte malerier til grafikk, installasjoner og skulptur.

Thea Andenæs is interested in perception, craftsmanship and the experience of the physical work in the intersection between art and neurobiology. The theme is sensitivity through the inherent properties of the materials. She explores the optical values and markings in the materials, the organic forms that form and meet between the calculated and the uncontrollable. The quest to materialize sensuality is present throughout the work process. Her multidisciplinary background is reflected in a fearlessa pproach with breadth in techniques and material choices- from textile-oriented paintings to graphics, installations and sculpture.

Kunstnerens egen nettside: theaandenaes.com

Thea Andenæs

Tilgjengelige arbeider